IPC Standards

Whether you need a complete collection of IPC documents, a custom collection of standards that you choose, or the entire set of training videos covering electronics assembly, IPC A-610 training, ESD Control, lead-free manufacturing, soldering, wire harness, rework, SMT, through hole, component identification, quality and safety, Electronics.ca Publications has a solution to meet your needs.
 
Please note that IPC site licenses are no longer available, all IPC standards must be purchased as single-user licenses, but you can select as many quantities (single user licenses) as you need based on the number of end-users.  The number of licenses can be modified by going to the "View Cart" option.
US$160.00
Date of Publication: Feb 19, 2015
IPC J-STD-001F是全球公认的唯一一份达成行业共识的涵盖焊接材料和工艺的标准。F版本既支持传统焊料合金制造,也支持无铅制造。显著变化的例子如新版本修订了镀覆孔(PTH)的最小填充的要求、两种新型SMT焊端的要求以及敷形涂覆的要求。

US$160.00
Date of Publication: Jul 31, 2015
El IPC J-STD-001 es reconocido a nivel mundial como el único estándar de consenso de la industria que cubre los materiales y procesos de soldadura. Esta revisión incluye soporte tanto para aleaciones de soldadura convencionales como para la fabricación libre de plomo. Ejemplos de algunos de los cambios más significativos son la revisión de orificios metalizados, PTH, requisitos de llenado mínimo; criterios para nuevos tipos de terminaciones SMT y criterios ampliados de barnizado (conformal coating). Siempre cuando ha sido posible, las descripciones de los criterios, para los materiales, métodos y verificación para producir interconexiones soldadas y ensambles de calidad, se han ajustado para hacerlas más fáciles de entender.

US$223.00
Date of Publication: Jul 30, 2015

IPC-A-610 ist die weltweit am meisten verwendete Richtlinie zur Elektronik-Montage. Die IPC-A-610F, ein Muss für alle Qualitätssicherungs- und Montageabteilungen, illustriert anerkannte Abnahmekriterien für die Verarbeitungsqualität elektronischer Baugruppen. Sie enthält detaillierte Angaben über sowohl zulässige Zustände als auch Fehlerzustände und wird durch farbige Bilder und Illustrationen unterstützt. Diese Ausgabe beinhaltet zwei neue SMT-Anschlussarten sowie geänderte Kriterien bezüglich des Füllgrades durchmetallisierter Löcher und bezüglich Hohlräumen (Voids) bei BGA-Lötstellen. Darüber hinaus wurden, wo möglich, Formulierungen angepasst, um die Lesbarkeit zu verbessern und die Verständlichkeit zu erhöhen, ohne dabei Anforderungen zu entfernen.


US$234.00
Date of Publication: Jul 30, 2015
IPC J-STD-001F ist weltweit anerkannt als einzige, im Industrie-Konsens entwickelte Richtlinie für Lötmaterialien und -prozesse. Diese Ausgabe umfasst die Unterstützung für herkömmliche Lotlegierungen und für bleifreie Produktion. Beispiele für einige der wichtigsten Änderungen sind die Überarbeitung der Verfüllanforderungen für durchmetallisierte Löcher (PTH): Kriterien für zwei neue SMT-Anschlusstypen und erweiterte Konformitäts-Kriterien für die Schutzbeschichtung. Wenn möglich wurden die Beschreibungen der Kriterien überarbeitet, um die Anforderungen an Materialien, Methoden und Überprüfungen zur Produktion hochwertiger Lötverbindungen und Baugruppen leichter verstehen zu können.

US$160.00
Date of Publication: Jul 30, 2015
IPC-A-610 là bộ tiêu chuẩn cho các lắp ráp điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Là một bắt buộc cho các bộ phận đảm bảo chất lượng sản phẩm và lắp ráp sản phẩm, IPC-A-610E minh họa các tiêu chuẩn công nghiệp chấp nhận sản phẩm cho các lắp ráp điện tử bằng các hình ảnh minh họa màu sắc. Phiên bản này bao gồm hai kiểu bản cực SMT, cũng như những thay đổi ở các tiêu chuẩn chấp nhận cho yêu cầu điền chất hàn vào lỗ đâm xuyên có mạ và yêu cầu về lỗ rỗng cho các banh hàn của BGA. Thêm vào đó, các sửa đổi về cách thức diễn đạt các chi tiết nhằm làm việc đọc hiểu bộ tài liệu được dễ dàng và dễ hiểu hơn – tất cả những điểm này không loại bỏ đi những yêu cầu.

US$45.00
Date of Publication: Jun 8, 2015
Now updated to Revision F  of the latest IPC-A-610  and J-STD-001  this  Training & Reference Guide  illustrates critical...

US$304.00
Date of Publication: Feb 18, 2015
IPC 7711/21B-CN...

US$85.00
Date of Publication: Oct 20, 2014
IPC-J-STD-006C-CN 本标准规定了应用于电子焊接领域的电子级焊料合金、含助焊剂与不含助焊剂的棒状、带状、丝状、粉末状焊料及“专用”电子级焊料的命名原则、要求及测试方法。本标准是一个质量控制标准,无意直接关联制造工艺中材料的性能。对于应用于非电子领域的焊料,应该按照ASTM...

US$85.00
Date of Publication: Mar 12, 2008
J-STD-020D.1新增了无铅组装所用元器件的相关内容!本标准的目的是确定对湿气诱发应力敏感的非气密固态表面贴装器件(SMD)的潮湿敏感等 级。它可用于确定SMD封装的初始可靠性认证应该采用的分级等级。从而能够对这些器件进行正确地包装、存储和操作,以避免其在随后的再流焊接操作时受到热...

US$85.00
Date of Publication: Feb 12, 2013
IPC J-STD-033C-CN 本文件的目的是,针对潮湿/再流焊敏感表面贴装器件,向生产商和用户提供标准的操作、包装、运输及使用方法。所提供的这些方法可避免由于吸收湿气和暴露在...

US$152.00
Date of Publication: Jul 4, 2008
IPC-T-50H-CN 本文件是电子互连行业不可或缺的一份术语标准。该文件图文并茂,可帮助用户及其客户克服语言上的沟通障碍。H版本包含200多条新术语或修订术语,新术语...

US$119.00
Date of Publication: Nov 4, 2008
This standard prescribes test methods, defect definitions, acceptance criteria and illustrations for assessing the solderability of electronic component...

US$119.00
Date of Publication: Mar 7, 2007
This standard prescribes test methods, defect definitions and illustrations for assessing the solderability of printed board surface conductors, attachment...

US$152.00
Date of Publication: Dec 12, 2012
本标准规定了高质量焊接互连用助焊剂的分类和特性描述的通用要求。本标准可用于助焊剂的质量控制和采购用途。本标准的目的是对印制电路板组件中电子装联所 用的锡/铅和无铅焊接助焊剂材料进行分类和描述。这些焊接助焊剂材料包括:液态助焊剂、膏状助焊剂、焊膏、外涂助焊剂以及含助焊剂芯的焊丝和预成形焊料。...

US$85.00
Date of Publication: Feb 8, 2012
本标准列出了焊膏鉴定、特征描述的要求。本标准参考了有关金属含量、粘度、塌落、焊料球、粘附力、润湿等的测试方法及标准。IPC-HDBK-005 焊膏评估指南(不包含在本标准的购买中)提供了更多的支持。取代J-STD-005。共10页。于2012年2月发布。    

US$89.00
Date of Publication: Aug 14, 2008
J-STD-075主要涵盖了J-STD-020未涉及的内容,所提供的测试方法可针对电子元器件在最坏情况下对焊接组装工艺的限制进行分级,分级时采用 常见的波峰焊和再流焊工艺曲线,包括无铅工艺。分级代表最高的工艺敏感等级,并没有为组装厂建立返工条件或推荐工艺。它概述了非半导体元器件工艺敏感等级 (PSL)的分级和标识程序,潮湿敏感等级(MSL)符合半导体行业的分级(J-STD-020《非气密固态表面贴装器件潮湿/再流焊敏感度分级》和J- STD-033《潮湿/再流焊敏感表面贴装器件的操作、包装、运输及使用》)。J-STD-075取代IPC-9503。由ECA、IPC和JEDEC联 合开发。全文共12页,于2008年8月发布。2010年9月出版其中文版。