IPC Standards

Whether you need a complete collection of IPC documents, a custom collection of standards that you choose, or the entire set of training videos covering electronics assembly, IPC A-610 training, ESD Control, lead-free manufacturing, soldering, wire harness, rework, SMT, through hole, component identification, quality and safety, Electronics.ca Publications has a solution to meet your needs.
US$234.00
Date of Publication: Jul 30, 2015
IPC J-STD-001F ist weltweit anerkannt als einzige, im Industrie-Konsens entwickelte Richtlinie für Lötmaterialien und -prozesse. Diese Ausgabe umfasst die Unterstützung für herkömmliche Lotlegierungen und für bleifreie Produktion. Beispiele für einige der wichtigsten Änderungen sind die Überarbeitung der Verfüllanforderungen für durchmetallisierte Löcher (PTH): Kriterien für zwei neue SMT-Anschlusstypen und erweiterte Konformitäts-Kriterien für die Schutzbeschichtung. Wenn möglich wurden die Beschreibungen der Kriterien überarbeitet, um die Anforderungen an Materialien, Methoden und Überprüfungen zur Produktion hochwertiger Lötverbindungen und Baugruppen leichter verstehen zu können.

US$160.00
Date of Publication: Jul 30, 2015
IPC-A-610 là bộ tiêu chuẩn cho các lắp ráp điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Là một bắt buộc cho các bộ phận đảm bảo chất lượng sản phẩm và lắp ráp sản phẩm, IPC-A-610E minh họa các tiêu chuẩn công nghiệp chấp nhận sản phẩm cho các lắp ráp điện tử bằng các hình ảnh minh họa màu sắc. Phiên bản này bao gồm hai kiểu bản cực SMT, cũng như những thay đổi ở các tiêu chuẩn chấp nhận cho yêu cầu điền chất hàn vào lỗ đâm xuyên có mạ và yêu cầu về lỗ rỗng cho các banh hàn của BGA. Thêm vào đó, các sửa đổi về cách thức diễn đạt các chi tiết nhằm làm việc đọc hiểu bộ tài liệu được dễ dàng và dễ hiểu hơn – tất cả những điểm này không loại bỏ đi những yêu cầu.

US$45.00
Date of Publication: Jun 8, 2015
Now updated to Revision F  of the latest IPC-A-610  and J-STD-001  this  Training & Reference Guide  illustrates critical...

US$304.00
Date of Publication: Feb 18, 2015
IPC 7711/21B-CN...

US$152.00
Date of Publication: Feb 18, 2015
IPC   A-630-CN...

US$85.00
Date of Publication: Oct 20, 2014
IPC-J-STD-006C-CN 本标准规定了应用于电子焊接领域的电子级焊料合金、含助焊剂与不含助焊剂的棒状、带状、丝状、粉末状焊料及“专用”电子级焊料的命名原则、要求及测试方法。本标准是一个质量控制标准,无意直接关联制造工艺中材料的性能。对于应用于非电子领域的焊料,应该按照ASTM...

US$85.00
Date of Publication: Mar 12, 2008
J-STD-020D.1新增了无铅组装所用元器件的相关内容!本标准的目的是确定对湿气诱发应力敏感的非气密固态表面贴装器件(SMD)的潮湿敏感等 级。它可用于确定SMD封装的初始可靠性认证应该采用的分级等级。从而能够对这些器件进行正确地包装、存储和操作,以避免其在随后的再流焊接操作时受到热...

US$85.00
Date of Publication: Feb 12, 2013
IPC J-STD-033C-CN 本文件的目的是,针对潮湿/再流焊敏感表面贴装器件,向生产商和用户提供标准的操作、包装、运输及使用方法。所提供的这些方法可避免由于吸收湿气和暴露在...